INSTYTUT | STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA | DLA STUDENTÓW | DLA PRACOWNIKÓW | KONTAKT |
Sylwetka absolwenta kierunku Matematyka studia I stopnia

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Wiedza ta uzupełniona jest  umiejętnościami:  przeprowadzania  rozumowań  matematycznych  (dowodów),  w  szczególności  klarownej  identyfikacji  założeń  i  konkluzji;  dokonywania złożonych obliczeń;  przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; wydobywania informacji   jakościowych   z   danych   ilościowych;   formułowania   problemów   w   sposób matematyczny w  postaci  symbolicznej,  ułatwiającej  ich  analizę  i  rozwiązanie;  korzystania  z modeli   matematycznych   niezbędnych   w  zastosowaniach  matematyki  i  rozwijania   ich; posługiwania   się   narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu   teoretycznych i aplikacyjnych  problemów   matematycznych oraz  samodzielnego   pogłębiania wiedzy matematycznej.
Absolwent specjalności Matematyka w Finansach i Ekonomii posiada dodatkowo podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności z ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów i bankowości.
Absolwent specjalności Modelowanie Matematyczne posiada dodatkową wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem procesów dyskretnych i ciągłych w fizyce i technice, symulacjami komputerowymi i układami dynamicznymi.
Absolwent  zna  język  obcy  na  poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki.
Absolwent   jest  przygotowany   do   pracy   w   instytucjach wykorzystujących  metody  matematyczne  oraz do podjęcia  studiów  drugiego  stopnia. Po dodatkowym zdobyciu uprawnień pedagogicznych (np. w ramach  studium dla studentów prowadzonego przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej) absolwent jest przygotowany do nauczania  matematyki  w  szkołach  podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych.

(C) by Instytut Matematyki 2007