INSTYTUT | STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA | DLA STUDENTÓW | DLA PRACOWNIKÓW | KONTAKT |
Sylwetka absolwenta kierunku Matematyka studia II stopnia

Absolwent   posiada  pogłębioną  wiedzę  z  zakresu  matematyki  i  jej  zastosowań.  Wiedza ta uzupełniona jest  umiejętnościami:  konstruowania  rozumowań  matematycznych, testowania  prawdziwości  hipotez  matematycznych,  przedstawiania  treści  matematycznych  w mowie   i   piśmie;   budowania   modeli   matematycznych   niezbędnych   w   zastosowaniach matematyki;  posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych oraz samodzielnego poszerzania  wiedzy  matematycznej  w  zakresie  aktualnych  wyników  badań. 
Absolwent specjalności Matematyka w Finansach i Ekonomii posiada dodatkowo wiedzę
i umiejętności z ekonometrii, zaawansowanej matematyki finansowej, ekonomii matematycznej i strategii zarządzania.  
Absolwent specjalności Modelowanie Matematyczne posiada dodatkową wiedzę i umiejętności związane z zaawansowanymi metodami numerycznymi, teorią równań różniczkowych cząstkowych, ogólnym modelowaniem stochastycznym i jego zastosowaniem w modelach rynków finansowych.
Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne  do  przetwa-rzania i analizy  danych oraz do podjęcia  studiów  trzeciego  stopnia. Po dodatkowym zdobyciu uprawnień pedagogicznych (np. w ramach  studium dla studentów prowadzonego przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej) absolwent jest przygotowany do nauczania  matematyki  w  szkołach  wszystkich poziomów.


(C) by Instytut Matematyki 2007